خانه حمایت از و نظارت بر فدراسیونها، هیئت ها و مراکز تابعه ورزشی

حمایت از و نظارت بر فدراسیونها، هیئت ها و مراکز تابعه ورزشی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
در راستای اجرای ماده 2 مصوبه شماره 206/93/7740 مورخ 93/6/10 و ماده 9 مصوبه شماره 200/145 مورخ 93/11/6 ابلاغی رئیس محترم جمهور، با عنوان "نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی"، با هدف استانداردسازی خدمات دولت و یکپارچگی در مدیریت و توسعه دولت الکترونیکی، شناسنامه خدمات دستگاه (پس از تایید سازمان مدیریت)، در درگاه الکترونیکی قرار گرفته است.
شناسه : 17011336000
نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2B)

در این خدمت از طریق موارد زیر بر نحوه فعالیتهای فدراسیونها و کلیه مراکز تابعه ورزشی نظارت می گردد. این امور عبارتند از:
1- رسیدگی به تخلفات و شکایات مطروحه از فدراسیونها که توسط دفتر ارزیابی عملکرد وزارت مورد بررسی واقع شده و جهت پاسخگویی به فدراسیونها ارجاع داده میشود.
2-ارزیابی عملکرد فدراسیونها و هیاتهای ورزشی. فرم های ارزیابی مورد تایید وزارت توسط هیئت ها و فدراسیونها تکمیل شده و ارسال می گردند و در ستاد مورد بررسی واقع می شوند. بودجه های حمایتی فدراسیونها بر اساس نتایج این ارزیابی داده می شود.
3- دستورالعمل تهیه برنامه عملیاتی 5ساله فدراسیونها در ستاد تدوین شده و به فدراسیونها جهت تهیه برنامه ارسال می گردد.این برنامه جهت نظارت بر عملکرد فدراسیونها استفاده شده و در طی سال می تواند دارای بروز رسانی و بهبود باشد.
4- بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد نحوه توزیع اعتبارات هیئت های ورزشی به ادارات کل استانی و فدراسیونها ابلاغ می شود.
 

آخرین اخبار

ارشیو

جستجو