خانه اخبار ایران اخبار ورزش علوی خبر داد: توجه به برنامه های بانوان از اولویت ورزش کهگیلویه وبویراحمد

علوی خبر داد: توجه به برنامه های بانوان از اولویت ورزش کهگیلویه وبویراحمد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطلاع رسانی اداره کل ورزش و جوانان استان کهیگلویه وبویراحمد ،مدیر کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد گفت : توجه به برنامه ها و فعالیت های بانوان ازاولویت مهم و ضروری ورزش استان در سال جاریست و این مهم نیازمند حمایت مسئولین است.

سید محمد تقی علوی مدیر کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می دهند، اظهار کرد : زنان مســئولیت تربیت فرزندان را به عهــده دارند، بنابراین اهمیت دادن به مباحث بانوان در واقع ارزش نهادن به سلامت خانواده و جامعه است.

علوی مدیر کل ورزش و جوانان استان با اشاره به اینکه ورزش در عرصه تأمین تندرستی و نشاط بانوان نقش مهمی ایفا می کند، عنوان کرد: در سال ۹۷ حدود 28هزار ورزشکار  در استان کهگیلویه وبویراحمد به صورت سازمان یافته فعالیت می کردند که از این تعداد 9595نفر زن و ما بقی مرد می باشند  وامیدواریم که در ســال جاری نیز شاهد حضور گســترده تر زنان و دختران استان درعرصه ورزش باشیم.

مدیر کل ورزش و جوانان با اشاره به اینکه استان کهگیلویه وبویراحمد در زمینه ورزش قهرمانی و همگانی دارای ظرفیت های بسیاری است، تصریح کرد: یکی از مهــم ترین اهداف ما قهرمان پــروری و تربیت و پرورش ورزشــکارانی اســت که در عرصه بین المللی بتوانند خوش بدرخشند و افتخارآفرینی کنند.

مدیر ارشد ورزش کهگیلویه وبویراحمد به بیان اهــداف اداره کل ورزش و جوانان استان در بخش ورزش همگانی پرداخت و گفت: تأمین نشــاط اجتماعی با گسترش ورزش همگانی، ایفای نقش اساســی در نظام جامع سالمت، تأمین بســتر برای مشــارکت فعال بانوان در برنامــه های ورزش همگانی، ارتقای سهم ورزش همگانی مبتنی بر موازین علمی ، کاهش فقر حرکتی و پیشــگیری از بیماری ها و ارتقای سهم ورزش در سبد خانوار از جمله اهداف ما در بخش ورزش های همگانی به شمار می رود.

وی عملیاتی نمودن طرح های ملی ارائه شــده از سوی وزارت ورزش و جوانان را از مهــم ترین برنامه های پیش روی اداره کل ورزش و جوانان استان ذکر و اعلام کرد: برگزاری پویش ملی ارتقای نشاط و تندرســتی زنان شاغل با ورزش از جمله طرح هایی است که سال گذشــته مورد استقبال کارکنان زن قرار گرفت و همین مســئله باعث شــد که این طرح در سال جدید هم مورد توجه واقع شــود. قرار بر این شده که این طرح امسال به صورت مداوم و ماهانه در یک روز معین در سراســر کشور برگزار شود.

علوی از اجرای طرح ورزش های تطبیقی خانوادگی محله محور نیز به عنوان یکی از برنامه های عملیاتی ورزش بانوان در سال جدید خبر داد و گفت: به منظور افزایش سهم ورزش و فعالیت های حرکتی در اوقات فراغت و ارتقای سطح تندرستی و نشاط بانوان با شرایط ویژه، طرح ورزش هــای تطبیقی خانوادگی محله محــور ویژه بانوان سالمند، زنان باردار، کودکان، معلولین، نابینایان، ناشنوایان وافراد با بیماری های خاص به اجرا گذاشته خواهد شد.

مدیر ارشد ورزش استان کهگیلویه وبویراحمد طرح ملی سنجش ساختار قامتی زنان و دختران روستایی و عشــایری را هم از جمله برنامه های پیش ورزش استان در ســال جدید قلمداد کرد و یادآور شــد: البته در بسیاری ازشهرستان ها و روســتاهای این استان در زمینه ورزش زنان روستایی اقداماتی انجام شــده است. به طور کلی مشکالتی مانند گوژ پشتی، پای پرانتزی و مشکالت مفصلی به دلیل نحوه و نوع کار کردن در زنان روستایی بیشتر است و شماری از زنان در این روســتاها را آموزش دادیم که به فراگیری ورزش های اصلاحی برای رفع این مشکلات  بپردازند.

این مقام مسئول در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد ادامــه داد: متأســفانه ما هنــوز هــم در برخی از شهرستان ها و روستاها شــاهد حضور کمرنگ زنان در حوزه ورزش هســتیم و عدم بلوغ فرهنگی از جمله عواملی است که موجب شده تا ورزش در ابعاد کلان  به ویژه ورزش بانوان آن طور که باید جایگاه واقعی خود را پیدا نکند.

وی افزود: برای پیشــرفت و توسعه ورزش بانوان باید برخی تفکرات و دیدگاه ها نســبت به حضور بانوان در اجتماع تغییر یابد. هرچند که استان در این خصوص وضعیت بهتری نسبت به استان های دیگر کشور دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد با تأکید بر اینکه برای ترغیب دختران و زنان به ورزش و ایجاد روحیه نشاط و شادابی در میان آنها می بایست برنامه ریزی و فرهنگ سازی شود، بیان کرد: ایجاد فضاهای ورزشی مربــوط به بانوان و ارتقای ســرانه فضای ورزشــی از جمله راهکارهایی هســتند که کمک شایانی به توسعه ورزش زنان می کند. شاید در گذشته کمبود امکانات وجود داشته اما اکنون در تمام شهرستان و مناطق دور دست امکانات ورزشی فراهم است.

علوی  ضمن تشــکر از احمدی استاندار و معاونین ، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در حمایت و نگاه ویژه به  توسعه ورزش استان ، عنوان کرد: خوشبختانه سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان کشور نگاه ویژه ای به بخش بانوان دارند و این بخش را مورد حمایت قرار می دهند. امیدواریم امسال شاهد جهش چشمگیری در ورزش بانوان کشور و استان باشیم.

 

 

 

آخرین اخبار

ارشیو

جستجو